2017-08-07 Rivera, Bradley (1st bday)

2017-08-09 Hanselmann Family

2017-08-16 Leloia (5th bday)

2017-08-18 Lopez, Sienna (3 mo)

2017-08-19 Avery, Madeline & Talia (fairies)

2017-08-20 Watermelon Minis

2017-08-26 Bay Minis

2017-08-29 Sieira, Rafael (1st bday)

2017-08-30 Grundig Kids

201708-08 DaSilva, Mila (1st bday)