2018-04-10 Bocchino (Maternity)

2018-04-10 Ricciardi, Amelia (1st bday) + Matteo (3rd bday)

2018-04-13 Garabedian, Vanessa (1st Bday)

2018-04-13 Votapek, Sydney (communion)

2018-04-14 Francisco, Sarah (2nd bday)

2018-04-14 Perrone, Luke (9 months)

2018-04-14 Sullivan, Madison (2nd bday)

2018-04-14 Witt, Lauren (maternity)

2018-04-17 Deegan, Holden (1st bday)

2018-04-17 Elizalde, Daniela (1st bday)

2018-04-18 Pratti, Sheryl (maternity)

2018-04-20 Jones, Weston (6mo BP)

2018-04-21 Marchitelli, Bianca (10 months)

2018-04-24 Kaminski, Adriana (communion)

2018-04-29 Lopez, Sienna (1st bday)

2018-04-29 Mandell-McHenry, Shane (1st bday)

2018-04-30 Gere, Charlie (1st bday)